Zoek en vind jouw uitje

Of zoek op jouw voorkeuren:

Jouw favorieten

 

Vragen?

Heb je nog vragen over je uitje? Neem gerust contact met ons op.

 
Je favorieten zijn bijgewerkt…
058 233 3494

Populair

Jouw event op maat?
Home Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden en Annuleringsbepalingen van Leeuwarden City Events zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden.

Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Opdrachtgever’, diegene die een opdracht voor het contracteren van de diensten, die Leeuwarden City Events aanbiedt, opdraagt.

Werkingssfeer
Artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opgaven, diensten en overeenkomsten door Leeuwarden City Events aangegaan met de wederpartij, zijnde de opdrachtgever en/of toeleverancier. Van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van de wederpartij, kunnen Leeuwarden City Events niet binden, tenzij deze vooraf expliciet door Leeuwarden City Events schriftelijk zijn aanvaard.

Opdrachtuitvoering
Artikel 3
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Leeuwarden City Events verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Leeuwarden City Events heeft verstrekt. Leeuwarden City Events zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Leeuwarden City Events zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Leeuwarden City Events overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
• De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten, persoonsgegevens en gegevens over hoeveelheden die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Leeuwarden City Events zijn.
• De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met Leeuwarden City Events.

Offerte
Artikel 4
• Leeuwarden City Events zal haar offerte gedurende dertig dagen gestand houden.
• Indien geen opdracht wordt verleend, is Leeuwarden City Events slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verbandhoudende werkelijk gemaakte kosten, indien zij dit vooraf heeft bedongen.
• In de offerte wordt de datum van de aanvang en de duur van het project bij benadering vastgesteld.

Tarieven en kosten van de opdracht
Artikel 5
• In de tarieven van Leeuwarden City Events en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg met de opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen per factuur in rekening gebracht worden.
• Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
• Leeuwarden City Events behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte c.q. overeenkomst en het moment van nakoming van de prestatie van de overeenkomst zijdens de kant van Leeuwarden City Events prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische – en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, deze vooralsnog in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
• Tenzij anders is vermeld zijn alle prijsnoteringen inclusief de verschuldigde B.T.W.; dit geldt tevens voor eventueel verschuldigde BUMA/STEMRA- en Auteursrechten.

Betalingsvoorwaarden
Artikel 6 a.
De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk één dag voor de datum dat de overeenkomst door Leeuwarden City Events zal worden uitgevoerd ook al is de factuur gedateerd binnen de voornoemde 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens Leeuwarden City Events van rechtswege in verzuim.
b. Betalingen door de opdrachtgever kunnen worden gedaan middels een bankoverschrijving, contante betaling ten kantore van Leeuwarden City Events of een andere schriftelijk overeengekomen wijze.
c. Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens Leeuwarden City Events in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan Leeuwarden City Events verschuldigd. Voorts is Leeuwarden City Events op dat moment gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Leeuwarden City Events aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag.
d. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.
e. Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Leeuwarden City Events maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen, uitgaande van een minimum percentage van 15% van de openstaande vordering met een minimum van tweehonderd euro ten laste van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever gehouden alle kosten van een gerechtelijke procedure, in alle instanties, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder aan Leeuwarden City Events te voldoen.

Annuleringen en tijdsoverschrijdingen
Artikel 7 a.
Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk, per e-mail of mondeling- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd.
• meer dan 16 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 25%
• 16-8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
• 8-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
• binnen 2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%
Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen in restaurants, theaters of andere horeca etablissementen, hanteren wij de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen, ofwel bij de betreffende locaties. De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van ons een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.
b. Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 1 week voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 1 week voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals deze in Artikel 7 sub a. worden aangegeven.

Opdrachtverzwaring
Artikel 8
Verrekening van extra kosten ten gevolge van een opdrachtverzwaring vindt plaats;
• In geval van verzwaring van de opdracht dan wel de voorwaarden van de uitvoering
• In geval van aanwijzingen door of vanwege de overheid, op grond van wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij Leeuwarden City Events deze bij het sluiten van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
• Wijzigingen als onder artikel 8 sub a. Bedoeld zullen schriftelijk worden overeengekomen. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst berust het bewijs van de wijziging op degene die aanspraak maakt.

Termijnbetaling
Artikel 9
Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze plaats te vinden uiterlijk veertien dagen na de dag waarop Leeuwarden City Events de desbetreffende termijn factuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Leeuwarden City Events gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Leeuwarden City Events op vergoeding van kosten, schade en interessen onverlet. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht aan Leeuwarden City Events zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het factuurbedrag aansprakelijk.

Eindafrekening
Artikel 10
Binnen een redelijke termijn na voltooiing van de opdracht, zal Leeuwarden City Events de eindafrekening opmaken, deels afhankelijk van de indiening van de facturen door horeca, rederijen en andere boekingen bij derden. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen Leeuwarden City Events in gevolge de overeenkomst, van de opdrachtgever te vorderen heeft. Reeds betaalde termijnen en hetgeen Leeuwarden City Events in gevolge de overeenkomsten aan de opdrachtgever is verschuldigd, worden hierop in mindering gebracht. Betaling van het Leeuwarden City Events toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur, maar in elk geval binnen dertig dagen na de dag waarop Leeuwarden City Events de eindafrekening heeft ingediend.

In gebreke blijven van de opdrachtgever
Artikel 11
Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij in gevolge de overeenkomst aan Leeuwarden City Events verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd. Leeuwarden City Events is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien Leeuwarden City Events tot invordering over gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Leeuwarden City Events is gerechtigd deze kosten te fixeren op minimaal tien procent van de verschuldigde hoofdsom. Wanneer de factuur niet binnen de eerst geldende termijn voldaan is, zal Leeuwarden City Events een herhalingsfactuur zenden waarbij zij gerechtigd is deze te verhogen met tenminste 25 euro administratiekosten. Deze administratieve kosten gelden tevens indien niet vooraf aan de boeking de juiste factuurgegevens zoals adres, naamstelling, bedrijfsgegevens of (opdracht)code zijn doorgegeven.

Contacten
Artikel 12
Leeuwarden City Events kan in alle gevallen oproepkrachten, freelancers en bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling ervan wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De opdrachtgever mag noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan, met derden ingezet door Leeuwarden City Events eenzelfde soort opdracht aangaan, tenzij de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gehad van Leeuwarden City Events.

Verplichtingen Leeuwarden City Events
Artikel 13
Leeuwarden City Events is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtuitvoering en daarmee verbandhoudende werkzaamheden vallen onder verantwoording van Leeuwarden City Events met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte tot en met het tijdstip op de dag waarop de opdracht is voltooid.

Aansprakelijkheid Leeuwarden City Events
Artikel 14
• Alle activiteiten zijn op eigen risico. De opdrachtgever dient alle andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
• Leeuwarden City Events is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de opdrachtgever in het verstrekken van relevante informatie.
• Leeuwarden City Events is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
• Leeuwarden City Events is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen, welke buiten de werksfeer staan, aan de opdrachtgever tijdens werkzaamheden verricht door Leeuwarden City Events of derden welke ingezet worden door deze.
• De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vereisten en het gedrag van de deelnemende gasten. Inbegrepen het gedrag van de gasten bij gebruik van vervoermiddelen, vaartuigen en horeca locaties, beschikbaar gesteld of gereserveerd door Leeuwarden City Events. De opdrachtgever zorgt er in zulke gevallen voor dat bij evenementen te water alle deelnemers over de nodige diploma’s beschikken.
• De opdrachtgever dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten en/of andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
• De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van deelnemende gasten dan wel van Leeuwarden City Events, door toedoen van de opdrachtgevende partij, middels welke oorzaak ook. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de deelnemers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Leeuwarden City Events alsmede de door haar ingeschakelde locaties en bedrijven.
• Leeuwarden City Events hanteert bij zijn werkzaamheden de geldende wettelijke bepalingen en het bestuurlijke beleid van de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Leeuwarden City Events is in dat geval nimmer aansprakelijk voor uitgevoerde werkzaamheden welke tegenstrijdig zijn met de wettelijke bepalingen geldend op de locatie van herkomst van de opdrachtgever.
• Wanneer aansprakelijkheid is vastgesteld bij werkzaamheden van Leeuwarden City Events, kunnen deze nimmer meer bedragen dan het totale factuurbedrag berekend aan de opdrachtgever. Wanneer aansprakelijkheid ontstaat door het inzetten van diensten geleverd door derden, zijn deze zelf aansprakelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde assurantiën of documentatie ten behoeve van het juist uitvoeren van deze diensten.

In gebreke blijven van Leeuwarden City Events
Artikel 15
Indien Leeuwarden City Events haar verplichtingen ter zake van de uitvoering van de opdracht niet nakomt, kan de opdrachtgever haar per aangetekend schrijven sommeren zo spoedig mogelijk de uitvoering na te komen. De opdrachtgever is bevoegd de opdracht door een derde te doen uitvoeren respectievelijk voortzetten, indien Leeuwarden City Events na verloop van zeven dagen na ontvangst van de in het voorgaande lid bedoelde brief in gebreke blijft.

Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 16
• De opdrachtgever dient alle deelnemers ervan op de hoogte te brengen dat deelname aan door Leeuwarden City Events dan wel door partners georganiseerde activiteiten, voor eigen risico zijn.
• De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Leeuwarden City Events behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van Leeuwarden City Events daardoor geen vertraging ondervinden.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Artikel 17
Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Leeuwarden City Events voortvloeiende kosten en schade door de opdrachtgever worden vergoed. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

Gewijzigde omstandigheden
Artikel 18
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de werkzaamheden of een onderdeel daarvan, door een niet aan Leeuwarden City Events te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Leeuwarden City Events hierover met de opdrachtgever in overleg te treden. Leeuwarden City Events wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Overmacht
Artikel 19
Wordt de uitvoering van het project onmogelijk doordat het aan het project ten grondslag liggend doel naar redelijkheid niet meer te realiseren is, zonder dat dit aan Leeuwarden City Events kan worden toegerekend, dan is laatst genoemde gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever is Leeuwarden City Events gerechtigd tot een bedrag berekend overeenkomstig artikel 20 lid c. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Leeuwarden City Events de overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten, kan verrichten, zullen voor Leeuwarden City Events als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan;
• mobilisatie, oorlog, molest, terreur
• contingentering – of andere overheidsmaatregelen
• werkstakingen, natuurrampen, storm, slechte weersomstandigheden
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie Leeuwarden City Events voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichting jegens Leeuwarden City Events.

Schorsing en beëindiging van het project in onvoltooide staat
Artikel 20
Leeuwarden City Events is bevoegd een opdracht in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat personeel van Leeuwarden City Events of bedrijven werkend voor Leeuwarden City Events de opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren. Onder deze situaties wordt verstaan;
• Opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties, ofwel waardoor een opdracht gesteld aan Leeuwarden City Events niet onder normale omstandigheden kan worden uitgevoerd. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens verhaald op de opdrachtgever.
• Leeuwarden City Events is bevoegd een groep welke zich onder verantwoording van de opdrachtgever misdraagt, de toegang tot een locaties te ontzeggen waarmee Leeuwarden City Events een samenwerking is aangegaan. Leeuwarden City Events is in dit geval nimmer genoodzaakt een vervangende locatie te initiëren De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Van zijn voornemen tot schorsing brengt de opdrachtgever Leeuwarden City Events bij aangetekend schrijven op de hoogte. Voorzieningen, die Leeuwarden City Events ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meerwerk verrekend. Schade, die Leeuwarden City Events ten gevolge van de schorsing lijdt, dient te worden vergoed. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, kan Leeuwarden City Events bovendien vorderen, dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wordt gedaan, daarbij wordt rekening gehouden met de reeds gemaakte kosten voor het project. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Van zijn voornemen tot opzegging brengt de opdrachtgever Leeuwarden City Events bij aangetekend schrijven op de hoogte. Leeuwarden City Events heeft in dat geval recht op de conform de offerte begrootte declaratie kosten, vermeerderd met de als gevolg van de niet voltooiing geldende schade en verminderd met de door de eerdere beëindiging bespaarde kosten. Over hetgeen de opdrachtgever uit dezen hoofde verschuldigd is, dient Leeuwarden City Events een gespecificeerde eindafrekening in.

Geschillen
Artikel 21
Op de door Leeuwarden City Events gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is altijd het Nederlands recht van toepassing. Bij alle geschillen, welke direct of indirect voortkomen uit de door Leeuwarden City Events en de wederpartij gesloten overeenkomst, is in ieder geval de rechter in het Arrondissement waar Leeuwarden City Events is gevestigd relatief bevoegd.

Vertrouwelijkheid
Artikel 22 a.
Leeuwarden City Events is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, overeenkomsten en bedrijfsgegevens. Leeuwarden City Events zal verder in het kader van de verstrekte documenten en gegevens alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwarden City Events, geen concurrentiegevoelige mededelingen aan derden doen over de werkwijze van Leeuwarden City Events, noch over de uitvoering van evenementen en door Leeuwarden City Events gemaakte prijsopgaven.
b. Wanneer er tijdens door Leeuwarden City Events georganiseerde evenementen door Leeuwarden City Events foto’s en/of videobeelden worden gemaakt, is Leeuwarden City Events gerechtigd deze voor ondersteuning van haar activiteiten en promotionele presentaties te gebruiken. Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met Leeuwarden City Events dat zij nadrukkelijk toestemming heeft betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit georganiseerd door Leeuwarden City Events, afstand van individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door Leeuwarden City Events gemaakte foto’s of videobeelden. De personen vrijwaren Leeuwarden City Events daarbij van vorderingen op portretrecht.

Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 23
Leeuwarden City Events is gehouden de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk of per e-mail vast te leggen.Leeuwarden City Events is niet gebonden aan een aanbod waaraan een op het rechtsgevolg gerichte wil ontbreekt, onder andere het ontstaan door duidelijke verschrijvingen, telfouten en/of verminkingen per telefax, telex en/of telegram.De wederpartij draagt er zorg voor dat bevestiging van de reservering of een schriftelijk ondertekende kopie van deze overeenkomst, binnen een gestelde termijn na dagtekening of verzending, in het bezit is van Leeuwarden City Events.De wederpartij, zijnde een natuurlijk rechtspersoon, staat in voor zijn/haar handelingsbekwaamheid en zijn/haar handelingsbevoegdheid. In het geval van handelingsonbekwaamheid van de wederpartij dient de -wettelijke- vertegenwoordiger van de handelingsonbekwame de met Leeuwarden City Events gesloten overeenkomst mede te ondertekenen. Bij -achteraf gebleken- handelingsonbevoegdheid van de wederpartij is deze in ieder geval hoofdelijk aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade. De wederpartij, zijnde een rechtspersoon, garandeert dat diegene die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst met Leeuwarden City Events vertegenwoordigt, een toereikende volmacht bezit. Enkel en alleen door bevestiging of ondertekening van de overeenkomst met Leeuwarden City Events staat de natuurlijke persoon, die de wederpartij bij de overeenkomst vertegenwoordigt, jegens Leeuwarden City Events hoofdelijk in voor het bezit van een toereikende volmacht hiertoe.

Overige bepalingen
Artikel 24
In onderling overleg kan van deze voorwaarden worden afgeweken, bij schriftelijke, door Leeuwarden City Events en opdrachtgever getekende overeenkomst. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies