Zoek en vind jouw uitje

Of zoek op jouw voorkeuren:

Jouw favorieten

 

Vragen?

Heb je nog vragen over je uitje? Neem gerust contact met ons op.

 
Je favorieten zijn bijgewerkt…
058 233 3494

Populair

Jouw event op maat?
Home Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Leeuwarden City Events’ Het evenementenburo, gevestigd in Leeuwarden, Blokhuisplein 40, 8911 LJ, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62380184.
 Opdrachtgever’ Diegene die een opdracht voor het contracteren van de diensten, die Leeuwarden City Events aanbiedt, opdraagt.
‘Opdracht’ Het organiseren van een event, activiteit etc.
‘Overeenkomst’ De schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Leeuwarden City Events, waarbij de overeenkomst en de algemene voorwaarden van Leeuwarden City Events een onverbrekelijk geheel vormen.
‘Deelnemer’ Iedereen die deelneemt aan het event, de activiteit.
‘Wederpartij’ Zowel opdrachtgever als deelnemer.
‘Schriftelijk’ Schriftelijk of langs elektronische weg, bijvoorbeeld per email of sms.

Artikel 2 – Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opgaven, diensten en overeenkomsten door Leeuwarden City Events aangegaan met de wederpartij, zijnde de opdrachtgever en/of deelnemer dan wel toeleverancier.
2.2 Van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van de wederpartij, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en kunnen Leeuwarden City Events niet binden, tenzij deze vooraf expliciet door Leeuwarden City Events schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Leeuwarden City Events is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat Leeuwarden City Events daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.
2.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen (en het eventuele nader overeengekomen beding) onverlet. In deze voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
2.5 Opdrachtgever draagt ervoor zorg en staat ervoor in dat alle deelnemers bekend zijn en akkoord zijn met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Offerte
3.1 Alle offertes, aanbiedingen etc. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
3.2 Indien geen opdracht wordt verleend, is Leeuwarden City Events slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende werkelijk gemaakte kosten, indien dit tussen partijen is gecommuniceerd.
3.3 In de offerte wordt de datum van de aanvang en de duur van het project bij benadering vastgesteld.
3.4 In de tarieven van Leeuwarden City Events en daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten inbegrepen, behalve de na overleg met de opdrachtgevers uitgezonderde kosten. Niet inbegrepen kosten zullen per factuur in rekening gebracht worden.
3.5 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
3.6 Leeuwarden City Events behoudt zich het recht voor om indien zich tussen het tijdstip van de offerte c.q. overeenkomst en het moment van nakoming van de prestatie van de overeenkomst zijdens de kant van Leeuwarden City Events prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische – en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, deze vooralsnog in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
3.7 Tenzij anders is vermeld zijn alle prijsnoteringen inclusief de verschuldigde B.T.W.
3.8 Leeuwarden City Events is gehouden de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk, per e-mail of sms, vast te leggen. De wederpartij draagt er zorg voor dat bevestiging van de reservering middels een schriftelijk ondertekende kopie van de overeenkomst, dan wel middels een reply op de e-mail of sms, binnen een gestelde termijn na dagtekening of verzending, in het bezit is van Leeuwarden City Events.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden
4.1 De opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn
betalingsverplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever dient de betaling in ieder geval te hebben gedaan uiterlijk één dag voor de datum dat de overeenkomst door Leeuwarden City Events zal worden uitgevoerd.
4.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze plaats te vinden uiterlijk acht dagen na de dag waarop Leeuwarden City Events de desbetreffende termijn factuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
4.3 Indien is overeengekomen dat betaling achteraf geschiedt, dient de betaling door de opdrachtgever binnen acht dagen na afloop van de overeenkomst te zijn voldaan.
In ieder geval zal Leeuwarden City Events binnen een redelijke termijn na voltooiing van de opdracht, de eindafrekening opmaken, deels afhankelijk van de indiening van de facturen door horeca, rederijen en andere boekingen bij derden. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen Leeuwarden City Events in gevolge de overeenkomst, van de opdrachtgever te vorderen heeft. Betaling van het Leeuwarden City Events toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk op de vervaldag zoals aangegeven op de factuur, maar in elk geval binnen acht dagen na factuurdatum.
4.4 Betalingen door de opdrachtgever kunnen worden gedaan middels een bankoverschrijving, contante betaling ten kantore van Leeuwarden City Events of een andere schriftelijk overeengekomen wijze.
4.5 Wanneer er geen betaling is ontvangen binnen de termijnen is de opdrachtgever derhalve, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens Leeuwarden City Events van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is op dat moment de wettelijke rente aan Leeuwarden City Events verschuldigd.
4.6 Voorts is Leeuwarden City Events op dat moment gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Leeuwarden City Events aanvullende of vervangende schadevergoeding op de opdrachtgever te verhalen, waaronder in ieder geval begrepen het volledige factuurbedrag.
4.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.
4.8 Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die Leeuwarden City Events maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen, uitgaande van een minimum percentage van 15% van de openstaande vordering met een minimum van tweehonderd euro ten laste van de opdrachtgever. Tevens is de opdrachtgever gehouden alle kosten van een gerechtelijke procedure, in alle instanties, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder aan Leeuwarden City Events te voldoen.

Artikel 5 – Annuleringen
5.1 De door de opdrachtgever gewenste annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Deze is alleen geldig als van Leeuwarden City Events een ontvangstbevestiging of bewijs van lezing is verkregen.
5.2 Na totstandkoming en bevestiging -schriftelijk- van de overeenkomst beider partijen is de opdrachtgever bij annulering de volgende percentages van het factuurbedrag verschuldigd.
• meer dan 16 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 25%
• 16-8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%
• 8-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 75%
• binnen 2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%
5.3 Bij wederverkoop, waaronder tevens wordt verstaan het maken van reserveringen bij partners, hotels, restaurants, theaters etc. hanteren wij de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze kunnen afwijken van de hierboven genoemde voorwaarden en zijn bij ons op te vragen.
5.4 Een vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot één week voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden doorgegeven. Bij een vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10%, ofwel een vermindering binnen 1 week voor aanvang, gelden de annuleringsbepalingen zoals deze in lid 5.2 worden aangegeven.

Artikel 6 – In gebreke blijven van de opdrachtgever
6.1 Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij/zij in gevolge de overeenkomst aan Leeuwarden City Events verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover de wettelijke rente, ingaande op de vervaldag, verschuldigd.
6.2 Leeuwarden City Events is na verloop van veertien dagen na de vervaldag bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, mits zij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Indien Leeuwarden City Events tot invordering over gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Leeuwarden City Events is gerechtigd deze kosten te fixeren op minimaal tien procent van de verschuldigde hoofdsom.
6.3 Wanneer de factuur niet binnen de eerst geldende termijn voldaan is, zal Leeuwarden City Events een herhalingsfactuur zenden waarbij zij gerechtigd is deze te verhogen met tenminste 25 euro administratiekosten.

Artikel 7 – In gebreke blijven van Leeuwarden City Events
7.1 Indien Leeuwarden City Events haar verplichtingen ter zake van de uitvoering van de opdracht niet nakomt, dient de opdrachtgever haar per aangetekend schrijven te sommeren zo spoedig mogelijk de uitvoering na te komen.
7.2 De opdrachtgever is bevoegd de opdracht door een derde te doen uitvoeren respectievelijk voort te zetten, indien Leeuwarden City Events na verloop van zeven dagen na ontvangst van de in lid 7.1 bedoelde schriftelijke kennisgeving in gebreke blijft.

Artikel 8 – Opdrachtuitvoering
8.1 Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Leeuwarden City Events verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan Leeuwarden City Events heeft verstrekt.
8.2 Leeuwarden City Events zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Leeuwarden City Events zal de opdracht vanuit een professionele, onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal Leeuwarden City Events overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
8.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten, persoonsgegevens en gegevens over hoeveelheden die nodig zijn voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Leeuwarden City Events zijn.
8.4 Voor de uitvoering van de opdracht, kan Leeuwarden City Events in alle gevallen eventuele derde partijen, zoals horeca, zaalverhuurders, rederijen en andere toeleveranciers inhuren. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met Leeuwarden City Events.
8.5 Leeuwarden City Events kan in alle gevallen oproepkrachten, freelancers en bedrijven inschakelen, of de omvang of samenstelling ervan wijzigen.
8.6 De opdrachtgever mag noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging daarvan, met derden ingezet door Leeuwarden City Events eenzelfde soort opdracht aangaan, tenzij de opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gehad van Leeuwarden City Events.

Artikel 9 – Wijzigingen in de opdracht
9.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de deelnemer aangebracht – hetzij schriftelijk, hetzij op andere wijze – die leiden tot door Leeuwarden City Events niet in de opdracht opgenomen kosten, worden aan de opdrachtgever/deelnemer in rekening gebracht.
9.2 Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering van de overeenkomst, dan dienen deze wijzigingen uiterlijk één week voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan Leeuwarden City Events ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever.
9.3 Onverminderd het bepaalde in lid 9.1 en 9.2, gelden wijzigingen slechts indien en voor zover deze door Leeuwarden City Events uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
9.4 Leeuwarden City Events heeft het recht een andere activiteit aan te bieden dan overeengekomen in geval de weersomstandigheden de geplande activiteit(en) onmogelijk of gevaarlijk maakt. Door het aanbieden van een alternatieven activiteit als gevolg van weersomstandigheden ontstaat er geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van de overeengekomen totaalsom van de activiteit.
9.5 In geval van verzwaring van de opdracht, vindt er een verrekening van de extra kosten plaats. dan wel de voorwaarden van de uitvoering.

Artikel 10 – Verplichtingen Leeuwarden City Events
10.1 Leeuwarden City Events is gehouden de werkzaamheden goed en deugdelijk conform eisen van goed vakmanschap en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
10.2 De organisatie en daarmee verband houdende werkzaamheden vallen onder verantwoording van Leeuwarden City Events met ingang van de datum van schriftelijke acceptatie van de offerte tot en met het tijdstip op de dag waarop de opdracht is voltooid.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Leeuwarden City Events
11.1 Deelname aan alle activiteiten, georganiseerd door Leeuwarden City Events en/of partners, is op eigen risico.
11.2 Leeuwarden City Events is nimmer aansprakelijk voor toegebrachte schade welke het gevolg is van een tekortschieten door de opdrachtgever en/of deelnemer(s) in het verstrekken van relevante informatie.
11.3 Leeuwarden City Events is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
11.4 Leeuwarden City Events is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van door partners uitgevoerde werkzaamheden.
11.5 Wanneer aansprakelijkheid ontstaat door het inzetten van diensten geleverd door partners en/of derden, zijn deze zelf aansprakelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden en de benodigde assurantiën en documentatie ten behoeve van het juist uitvoeren van deze diensten.
11.6 De aansprakelijkheid van Leeuwarden City Events is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de door Leeuwarden City Events gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering overgaat.

Artikel 12 – Verplichtingen van de opdrachtgever en/of deelnemer(s)
12.1 De opdrachtgever dient alle deelnemers ervan op de hoogte te brengen dat deelname aan door Leeuwarden City Events dan wel door partners georganiseerde activiteiten, voor eigen risico zijn.
12.2 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Leeuwarden City Events te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
12.3 Iedere deelnemer aan activiteiten in of op het water, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan Leeuwarden City Events.
12.4 Iedere deelnemer aan activiteiten op de openbare weg, dient zicht te houden aan de geldende verkeersmaatregelen.
12.5 Voor bepaalde activiteiten met gemotoriseerde of elektrische vervoersmiddelen, dienen deelnemers er rekening mee te houden dat men in het bezit moet zijn van een bromfietscertificaat of rijbewijs B. Tevens geldt een minimum leeftijd voor deelname aan deze activiteiten van 16 jaar.
12.6 Alle deelnemers worden geacht voor aanvang van de activiteit zelf een voldoende dekkende verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis – en/of ongevallenverzekering te hebben afgesloten.
12.7 Deelnemers zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Leeuwarden City Events, dan wel van ingeschakelde partners om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan zonder enige waarschuwing door Leeuwarden City Events of diens partner van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever.
12.8 De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vereisten en het gedrag van de deelnemende gasten. Inbegrepen het gedrag van de gasten bij gebruik van vervoermiddelen, vaartuigen en horeca locaties, beschikbaar gesteld of gereserveerd door Leeuwarden City Events.
12.9 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard is bestemd. De deelnemer stelt Leeuwarden City Events dan wel ingeschakelde partner zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het einde van de activiteit op de hoogte van enige beschadiging of verlies van materialen. Eventuele kosten voor schoonmaak, vervanging etc. komen voor rekening van de opdrachtgever dan wel de deelnemer.
12.10 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Leeuwarden City Events behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van Leeuwarden City Events daardoor geen vertraging ondervinden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer(s)
13.1 De opdrachtgever/deelnemer is jegens Leeuwarden City Events en/of partners aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.
13.2 Op eerste verzoek van Leeuwarden City Events, zal opdrachtgever dan wel de deelnemer Leeuwarden City Events vrijwaren tegen aansprakelijkheidstelling van een derde jegens Leeuwarden City Events.
13.3 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Leeuwarden City Events voortvloeiende kosten en schade door de opdrachtgever worden vergoed. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
13.4 De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van deelnemende gasten dan wel van Leeuwarden City Events, door toedoen van de opdracht gevende partij, middels welke oorzaak ook. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade toegebracht door de deelnemers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Leeuwarden City Events alsmede de door haar ingeschakelde locaties en bedrijven.

Artikel 14 – Overmacht
14.1 Wordt de uitvoering van het project onmogelijk doordat het aan het project ten grondslag liggend doel naar redelijkheid niet meer te realiseren is, zonder dat dit aan Leeuwarden City Events kan worden toegerekend, dan is laatst genoemde gerechtigd, een evenredig deel van de overeengekomen prijs te ontvangen, op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.
14.2 In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever is Leeuwarden City Events gerechtigd het volledige bedrag te ontvangen, zoals omschreven in de overeenkomst.
14.3 Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Leeuwarden City Events de overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten, kan verrichten, zullen voor Leeuwarden City Events als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan;
• Covid-19 gerelateerde maatregelen
• mobilisatie, oorlog, molest, terreur
• contingentering – of andere overheidsmaatregelen
• werkstakingen, natuurrampen, storm, slechte weersomstandigheden
• het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, van wie Leeuwarden City Events voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan hun verplichting jegens Leeuwarden City Events

Artikel 15 – Schorsing en beëindiging van het project in onvoltooide staat
15.1 Leeuwarden City Events is bevoegd een opdracht in onvoltooide staat te beëindigen wanneer de situatie zich voordoet dat personeel van Leeuwarden City Events of bedrijven werkend voor Leeuwarden City Events de opdracht niet naar behoren kunnen uitvoeren. Onder deze situaties wordt verstaan;
• Opzettelijke misdragingen van één of meerdere deelnemers of onaanvaardbaar gedrag van de groep, al dan niet in combinatie met alcohol en/of drugs, welke overlast veroorzaakt, een gevaar vormt voor personeel of locaties, ofwel waardoor een opdracht gesteld aan Leeuwarden City Events niet onder normale omstandigheden kan worden uitgevoerd. Er vindt in dit geval geen restitutie plaats van de betaling of een vermindering van de verschuldigde kosten. Toegebrachte schade aan bezittingen of locaties wordt tevens verhaald op de opdrachtgever.
• Leeuwarden City Events is bevoegd een groep welke zich onder verantwoording van de opdrachtgever misdraagt, de toegang tot een locaties te ontzeggen waarmee Leeuwarden City Events een samenwerking is aangegaan. Leeuwarden City Events is in dit geval nimmer genoodzaakt een vervangende locatie te initiëren. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Van zijn voornemen tot schorsing brengt de opdrachtgever Leeuwarden City Events bij aangetekend schrijven op de hoogte. Voorzieningen, die Leeuwarden City Events ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meerwerk verrekend. Schade, die Leeuwarden City Events ten gevolge van de schorsing lijdt, dient te worden vergoed. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, kan Leeuwarden City Events bovendien vorderen, dat haar een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wordt gedaan, daarbij wordt rekening gehouden met de reeds gemaakte kosten voor het project.

Artikel 16 – Geschillen
16.1 Op de door Leeuwarden City Events gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is altijd het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Bij alle geschillen, welke direct of indirect voortkomen uit de door Leeuwarden City Events en de wederpartij gesloten overeenkomst, is in ieder geval de rechter in het Arrondissement waar Leeuwarden City Events is gevestigd relatief bevoegd.

Artikel 17 – Vertrouwelijkheid
17.1 Leeuwarden City Events is verplicht tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, overeenkomsten en bedrijfsgegevens. Leeuwarden City Events zal verder in het kader van de verstrekte documenten en gegevens alle mogelijke maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
17.2 De opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwarden City Events, geen concurrentiegevoelige mededelingen aan derden doen over de werkwijze van Leeuwarden City Events, noch over de uitvoering van evenementen en door Leeuwarden City Events gemaakte prijsopgaven.
17.3 Wanneer er tijdens door Leeuwarden City Events georganiseerde evenementen door Leeuwarden City Events foto’s en/of videobeelden worden gemaakt, is Leeuwarden City Events gerechtigd deze voor ondersteuning van haar activiteiten en promotionele presentaties te gebruiken.
17.4 Tenzij vooraf, schriftelijk, anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van een overeenkomst met Leeuwarden City Events dat zij nadrukkelijk toestemming heeft betreffend foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doen personen bij het bijwonen van een activiteit georganiseerd door Leeuwarden City Events, afstand van individuele persoonlijkheidsrechten met betrekking tot door Leeuwarden City Events gemaakte foto’s of videobeelden. De personen vrijwaren Leeuwarden City Events daarbij van vorderingen op portretrecht.

Artikel 18 – Overige bepalingen
18.1 Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies